سلامت دیجیتال

روندها و فرصت‌های تکنولوژی سلامت بانوان (Femtech) از دیدگاه سرمایه‌گذاران

در این مقاله فوربز (Forbes) با سه خانم از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر فمتک، درباره پیش‌بینی‌شان از روندها و فرصت‌های این حیطه گفتگو شده است. سال 2019 نقطۀ عطفی برای فمتک بود.…

اقتصاد دیجیتال و جایگاه سلامت دیجیتال در توسعه اقتصادی

اقتصاد دیجیتال چیست؟ در دنیای امروز شما هر لحظه در مواجهه با اقتصاد دیجیتال هستید. هنگامی که از طریق تلفن همراه با پزشک خود صحبت می‌کنید و از سیستم دیگر نسخه‌ی خود را برای داروخانه ارسال…

ویدیو کست

راه اندازی استارتاپ

اپلیکیشن سلامت

نقشه

آنکادر